Tin tức

08/12/2016

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

Nghị định số 71/2010/NĐ-CP Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và ...
28/11/2016

Quy Định Về Bảo Lãnh Ngân Hàng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Điều 2. Đối tượng áp ...