Tin tức

07/05/2020

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

QUỐC HỘI ———-Luật số: 45/2013/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...