Chọn hướng ban công là hướng chính của ngôi nhà là sai lầm.

Chọn hướng ban công là hướng chính của ngôi nhà là sai lầm.

Chọn hướng ban công là hướng chính của ngôi nhà là sai lầm.